Kati Kettunen - Yhdyskuntatekniikan lautakunta

2.2.2015


Kati Kettusen kirjoitus yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminnasta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta koostuu 11 jäsenestä, Kokoomuksella on kolme paikkaa.  Puheenjohtajana toimii Kati Kettunen ja varapuheenjohtajana Denis Strandell (rkp). Virkamiehiä on yhteensä kuusi, esittelijänä toimialajohtaja Jari Tirkkonen. Lautakunta kokoontuu 10 kertaa vuodessa.

Lautakunnan käsittelemät aiheet ovat suurilta osin erittäin tärkeitä ja laajoja, joiden vaikutukset kantavat kauas ja koskettavat monia. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää perehtyä asioihin kunnolla ja monitahoisesti sekä keskustella niistä rauhassa, erilaiset mielipiteet huomioon ottaen. Kokouksien harvasta määrästä ja aiheiden laajuudesta johtuen puheenjohtajana voikin välillä olla haasteellista tasapainotella sen välillä, kuinka paljon keskustelua tarvitaan ja kuinka pitkiksi kokoukset venyvät. Rajanveto keskusteluiden pituuteen onkin vaikeaa, toisaalta on hyvä pitää mielessä, että lautakunnan jäsenyys on luottamustehtävä, joka edellyttää kiinnostusta ja paneutumista. Rakentava keskustelu ja kunnollinen perehtyminen taas mahdollistavat sen, että asioista päädytään harvoin äänestämään.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma käsittää lautakunnan kokoustoiminnan, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut, joukkoliikenteen tuen sekä määräajan yhdyskuntatekniikan lautakunnan kehittämishankkeille. Lautakunnan käyttötalousarviota vuodelle 2015 hallitsee voimakkaasti joukkoliikenteen tuen toimintamenot (6,5 milj.). Joukkoliikenteen menot tulevat tulevaisuudessakin kasvamaan muun muassa suurien liikennejärjestelyiden, esimerkiksi pääkaupunkiseudun metroinvestointien ja muiden kehittämishankkeiden vuoksi. Koko toimintakate on yhteensä 8 miljoonaa.

Seudullisesti merkittävimpiä hankkeita ovat Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU), HLJ2015-liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä Helsingin seudun asuntostrategia 2020, jotka on määrä hyväksyä vuonna 2015. Lisäksi keskusta-alueiden ja asemaseutujen kehittäminen jatkuu. Tärkeimpinä haasteina pidän joukkoliikenteen kustannusten optimointia siten, ettei laadukkuudesta, kustannustehokkuudesta ja kohtuu hintaisuudesta jouduta tinkimään, mutta kuitenkin niin, ettei kuntaosuus nouse yli 50 prosenttiin. Pidän myös kuntakeskuksen kehittämistä tärkeänä hankkeena. Talousarviossa varatulla määrärahalla on tarkoitus järjestää keskustan Tallinmäen maankäytön suunnittelukilpailu, jonka myötä keskusta-alueesta saataisiin tiiviimpi ja toimivampi.

Vaikka maankäyttöä tullaan tiivistämään, on erittäin tärkeää, että Kirkkonummelle tyypillinen maalaismainen väljä ja luonnonläheinen asumisympäristö otetaan suunnittelussa huomioon. Mielestäni tulisi myöskin perehtyä vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuihin kiinteistöihin, joissa todellisuudessa asutaan ympärivuotisesti. Niiden käyttötarkoitus tulisi selvittää ja ympärivuotinen asuminen mahdollistettava, jotta näidenkin kuntamme asukkaiden verorahat saataisiin ohjattua Kirkkonummelle. Kaikkea elinkeinotoimintaa tukevat ja elinkeinopoliittisesti tähdelliset kaavoitushankkeet on tärkeää saada etenemään aikataulussaan ripeästi.

Kuntalaisen vaikuttaminen käynnissä oleviin kaavoituksiin kaavoituksen valmisteluvaiheessa on tehtävä helpoksi ja sujuvaksi. Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa on ehdottoman tärkeää. Näillä toimilla kaavahankkeet etenisivät varmasti sujuvammin ja edes osalta valituksilta voitaisiin välttyä. Kuntalaisten kannalta asiakaspalvelun tulee myös olla selkokielistä!

Työ yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja sen puheenjohtajana on ollut erittäin mielenkiintoista. Kaavoitussuunnittelun projektit pitkäkestoisuuksinaan ovat opettaneet kärsivällisyyteen ja kauaskantoiseen ajattelumalliin. On hyväksi oppia näkemään asioita kokonaisuuksina ja hahmottamaan päätöksenteon seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Olen suurilta osin osaltani ollut tyytyväinen lautakunnan toimintaan ja sen jäseniin. Mielipiteiden jako ja keskustelut ovat johtaneet kompromisseihin ja niitä pitääkin osata tehdä. Myös yhteistyö virkamiesten kanssa on osittain parantunut. Kiitänkin lautakunnan jäseniä yhteistyöstä tähän saakka. Mielestäni yhteinen sävel toiminnallemme on löytynyt, tietysti parannettavaa on aina. Kiittäisin myös kunnanhallituksen edustaja Matti Kaurilaa, jonka kokemus on tukenut käsiteltävien aiheiden uusien näkökantojen löytämistä ja punnitsemista. Paljon on opittu ja oppiminen jatkuu jatkossakin.

Kati Kettunen 040-5134960, kati.kettunen@kirkkonummi.fi